Sluiten
Bestaande In2Medical klant?

Log in met uw In2Medical account
Wachtwoord vergeten? Vraag een nieuwe aan.


Of log sneller in met uw Facebook

Nieuw bij In2Medical?
Nog geen account? Meld uzelf hier aan!

Over In2Medical: vind medische apparatuur en medische diensten in de zorg en medische wereldGebruiksvoorwaarden In2Medical

Welkom bij www.in2medical.com ("In2Medical"). Hartelijk dank voor uw bezoek. Door het bezoeken van In2Medical gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat In2Medical voor iedereen werkt.


Gebruik van In2Medical

U plaatst een advertentie in de juiste categorie of gebied en zult niet:

handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en de Beleidsregels;
onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
handelen in strijd met enige rechten van derden;
berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
virussen of andere technologie verspreiden die In2Medical of de belangen of het eigendom van gebruikers van In2Medical kunnen schaden;
de infrastructuur van In2Medical onredelijk belasten of de goede werking van In2Medical verstoren;
enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
maatregelen om de toegang tot In2Medical te voorkomen of te beperken, omzeilen.


Misbruik van In2Medical

Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud alsmede klachten omtrent oplichting verzoeken wij u dit te melden via onze klantenservice middels de knop Contact. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.
Indien wij aanwijzingen van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en de Beleidsregels, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – de hieronder genoemde maatregelen treffen:

Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van In2Medical te weren;
Om In2Medical en de In2Medical gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacybeleid;
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van In2Medical te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van In2Medical door gebruikers.

Materiaal

In2Medical bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op In2Medical geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van In2Medical. Sommige geplaatste advertenties kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals bijv. kranten en niet aan ons gelieerde websites. Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen. Wij hebben het recht om uw advertentie te verwijderen indien wij via (een van) onze website(s) een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen middels de knop Contact; wij zullen de kwestie dan onderzoeken.

Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op In2Medical afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van In2Medical. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 300 euro, al naar gelang wat hoger is.

Persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van In2Medical gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie, zoals verder beschreven in ons privacybeleid. Uw persoonlijke gegevens zullen beveiligd worden verzonden. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van ons, tenzij u ons meldt dat u zulke berichten liever niet wilt ontvangen.

Totstandkoming overeenkomst

Bij het plaatsen van een advertentie komt bij gratis advertenties de advertentieovereenkomst tot stand. Bij betaalde advertenties komt de advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat u de betaalprocedure bent doorlopen. In2Medical bewaart de specifieke voorwaarden van uw advertentieovereenkomst gedurende een bepaalde periode. U kunt geen gebruik maken van uw herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), aangezien de advertentieovereenkomst tussen u en In2Medical onmiddellijk na het aangaan van de advertentieovereenkomst wordt uitgevoerd.

Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van In2Medical kunt u bij de klantenservice indienen door middel van de knop Contact, onder vermelding van “klacht”. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u (een gebrek in de dienstverlening) heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. In2Medical zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal In2Medical u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.


Algemeen

Deze voorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op In2Medical vormen de hele overeenkomst tussen In2Medical en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreukmakend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan In2Medical, Nieuwe Parklaan 189, 2587 BT te Den Haag met BTW nummer NL: 8177.97.440B01 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09169723. Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met In2Medical via de knop Contact.
Privacybeleid In2Medical

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van In2Medical, zoals In2Medical.com en andere door In2Medical in het kader van dit advertentieplatform geëxploiteerde websites te laten werken en om de veilige handel via In2Medical te bevorderen (zie meer gedetailleerd hieronder). In2Medical, Nieuwe Parklaan 189, 2587 BT te Den Haag, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Cookies

Wij of onze service providers kunnen gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) op sommige van onze webpagina’s. Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw web browser. Wij gebruiken sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. Wij gebruiken permanente cookies om meer gerichte informatie op de site te zetten en om informatie te verzamelen over onze klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing rond onze producten en diensten, evenals gerichte marketing van onze groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar toestemming voor hebt gegeven) door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Tenslotte gebruiken wij permanente cookies om het vertrouwen in en de veiligheid van onze website te bevorderen. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wij maken gebruik van alle soorten cookies omdat dit ons helpt bij de analyse van het gebruik van de website en het ons in staat stelt om onze klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt dit ons in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van onze website te bevorderen. Het volgende is belangrijk om te weten over cookies:

We bieden bepaalde functionaliteiten aan die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van cookies;
We gebruiken cookies om ons te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te behouden;
Het staat u altijd vrij om cookies te weigeren indien uw browser u daartoe in staat stelt. Dit kan echter uw gebruik van sommige van onze websites of diensten in de weg staan. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het beheren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser en de Flash-instellingen.
We werken soms met service providers die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de websites van In2Medical gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om ons te helpen onze inhoud en reclame specifiek te richten op onze klanten. We staan deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over u te verzamelen met behulp van deze technologieen.


Verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze website, verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar In2Medical.com;
van kopers en bieders die contact opnemen met de adverteerder van de site verzamelen wij IP-adressen en e-mail adressen, en, voor zover opgegeven, telefoonnummers;
van adverteerders verzamelen wij het IP-adres, e-mailadres, per wanneer de adverteerder actief is op In2Medical en, voor zover opgegeven, NAW-gegevens, telefoonnummer, advertentiegegevens en in geval van een eenmalige machtiging het gebruikte bankrekeningnummer. Indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, worden geen creditcard nummers of bankrekeningnummers door ons verzameld, maar wel de soort credit card en de gebruikte bank;
van bezoekers die een In2Medical account hebben aangemaakt, verzamelen en verwerken wij ook computer-inlogdata, informatie over advertenties/biedingen/favorieten, naam, en, voor zover opgegeven, postcode, buitenland (indien van toepassing), telefoonnummer, belmogelijkheden en betaalmogelijkheden voor kopers;
van gecontroleerde verkopers verzamelen wij, voor zover opgegeven, NAW-gegevens, buitenland (indien van toepassing) en, uitsluitend om de juistheid van gegevens te controleren mogelijk een kopie van een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs alsmede een kopie van een recent bank- of giroafschrift;
van deelnemers aan een forum verzamelen en verwerken wij IP-adressen en de gegevens die zij op het forum hebben geplaatst;
van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelen en verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag;
van mensen die een bericht sturen aan onze helpdesk verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking;
naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de Politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers en adverteerders, onder meer door deze gegevens op te slaan in de Transactiegeschillen Database ("TGD") van In2Medical. De gegevens die In2Medical in dit kader verwerkt worden niet op grond van eigen onderzoek door In2Medical vastgelegd, maar zijn afkomstig van gebruikers van In2Medical die door middel van een melding informatie aan In2Medical of aan het Meldpunt Internetoplichting verstrekken en/of betreffen reeds aanwezige informatie op de In2Medical website of verkregen via de In2Medical website. Voor meer informatie over de TGD klik hier. Voor meer informatie over het Meldpunt Internetoplichting klik hier.
naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.


Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

het leveren van onze diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor handel op www.In2Medical.com, onze promotieacties en prijsvragen, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt;
het bevorderen van veilige handel via In2Medical en het opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via In2Medical;
het beantwoorden van vragen van gebruikers;
het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
het afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels;
het innen van vergoedingen;
ten aanzien van de eenmalige machtiging worden het gebruikte bankrekeningnummer en de adresgegevens door ons bewaard om ervoor te zorgen dat u deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en tevens uit het oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcard nummers of bankrekeningnummers bewaard, maar wel de soort credit card en de gebruikte bank; het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
het informeren van gebruikers over diensten en updates;
het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen;
van eigen, gelijksoortige producten of diensten van In2Medical of van één van de groepsmaatschappijen van In2Medical , waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aanbiedingen van In2Medical, al dan niet in combinatie met derden, die exclusief voor In2Medical gebruikers gelden, en, het doen van gerichte aanbiedingen op basis van uw gebruik van de diensten van In2Medical of door u opgegeven voorkeuren;
indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclame-uitingen, afkomstig van zorgvuldig door ons geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van In2Medical of door u opgegeven voorkeuren;
eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.


Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan deelnemers aan ons melding van inbreukprogramma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie objecten of materialen bevat die niet zijn geautoriseerd door de eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en derhalve de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het melding van inbreuk programma zal voordat persoonlijke gegevens worden verstrekt een overeenkomst worden gesloten onder meer inhoudende dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de adverteerder in kwestie en door de deelnemer voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met groepsmaatschappijen, zoals PayPal, ten behoeve van onze gezamenlijke dienstverlening (zoals registratie, transacties en klantenservice), om gezamenlijk potentieel illegale handelingen en inbreuken op onze voorwaarden op te sporen en te voorkomen en ook om met hen tot afstemming te komen ten aanzien van onze producten, diensten en communicatie. Deze groepsmaatschappijen kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om commerciële informatie over hun producten en diensten aan u te versturen indien u op enig moment gebruik heeft gemaakt van hun dienstverlening.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen die diensten leveren op het gebied van de opsporing en voorkoming van illegale handelingen en inbreuk op onze voorwaarden.

Bij doorgifte aan de groepsmaatschappijen van In2Medical buiten de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, geldt dat de regelgeving op het gebied van de privacy bescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

Indien wij of onze groepsmaatschappijen worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een ander bedrijf. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.

In2Medical is gerechtigd derden toegang te geven tot uw advertenties teneinde hen in staat te stellen uw advertentie op hun website te promoten. In2Medical is gerechtigd uw advertenties weer te geven op andere door In2Medical beheerde websites. Indien uw advertentie uw persoonsgegevens bevat, dan kunnen uw persoonsgegevens tevens onderdeel uitmaken van (het deel van) uw advertentie dat op de desbetreffende website te zien is. Indien u dit wilt voorkomen raden wij u aan geen persoonsgegevens in de advertentie zelf te zetten, doch enkel in de daarvoor bestemde velden.


Gebruik van informatie van In2Medical

U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op In2Medical uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven.

In2Medical kan berichten die via In2Medical sites worden verstuurd blokkeren door middel van automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.


Marketing

Uw gegevens die wij verkregen hebben in verband met de plaatsing van of bieding op advertenties op In2Medical en/of uw overig gebruik van In2Medical, kunnen wij gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten op of van In2Medical of van onze groepsmaatschappijen die interessant voor u zouden kunnen zijn. Als u geen marketing communicaties van ons of van onze groepsmaatschappijen meer wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig aangeven door ons hiertoe op ieder moment een e-mail te sturen naar info@In2Medical.com.


Toegang, Wijzigen en Verwijderen

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van uw In2Medical account. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met customer support op privacy@In2Medical.com voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op In2Medical, tenzij In2Medical op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.


Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals u waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen.


Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar privacy@In2Medical.com. Dit privacybeleid is aangepast op 22-12-2010.Beleidsregels In2Medical

Waar deze Beleidregels in strijd mocht zijn met de Gebruiksvoorwaarden dan gelden de Gebruiksvoorwaarden. In2Medical adviseert u deze Gebruiksvoorwaarden te lezen.

Regels voor iedereen
Regels voor het plaatsen van een advertentie
Betalingsbeleid
Bescherming van intellectuele eigendom
Verboden of verdachte objecten en diensten


Regels voor iedereen

www.In2Medical.com is een platform
In2Medical functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. In2Medical is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan In2Medical dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

In2Medical probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. In2Medical is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart In2Medical (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend
In2Medical is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie ouder is dan twee maanden.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw In2Medical advertentie. In2Medical heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld een betaaldienst, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. In2Medical heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van In2Medical.com
In2Medical promoot de In2Medical website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. In2Medical kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van In2Medical of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van In2Medical, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) In2Medical advertenties op uw site weer te geven.
RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke online media) zijn wel toegestaan tot een maximum van 100 advertenties. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met deze beleidsregels, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van In2Medical.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van In2Medical.com
In2Medical behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van In2Medical in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van In2Medical, onverminderd het recht van In2Medical om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. In2Medical kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
verwijdering van beoordeling(en),
schorsing van het account,
verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.
Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

advertenties waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
(gratis) advertenties die dubbel zijn geplaatst,
(gratis) advertenties met een website vermelding,
(betaalde) advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,
advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur,
gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam),
gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via de knop Contact.

Bindend advies
Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die In2Medical zelf onderneemt om de aan In2Medical verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van In2Medical, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem. Indien u of In2Medical een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.


Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen

U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands en Engels.
Plaats uw advertentie s.v.p. in één rubriek. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek.
Het plaatsen van dubbele gratis advertenties is niet toegestaan. Dubbele gratis advertenties kunnen worden verwijderd.
Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
Het is niet toegestaan advertenties op In2Medical te plaatsen anders dan door In2Medical aangegeven.
Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
Bekijk de lijst met betaalde rubrieken.
Uw advertentie blijft tenminste 28 dagen op In2Medical staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings)voorwaarden is voldaan.
U ontvangt 7 dagen voordat uw advertentie afloopt een e-mail waarmee u de advertentie gratis kunt verlengen. Uw advertentie wordt automatisch verwijderd als u niet binnen 7 dagen reageert op deze e-mail.
Voordat uw betaalde verlengde advertentie afloopt krijgt u de mogelijkheid om uw advertentie tegen betaling opnieuw te verlengen.
Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.

Intellectuele eigendomsrechten

Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun objecten authentiek zijn alvorens ze aan te bieden op In2Medical. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.
U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

Vergelijkingen en misleidende teksten

De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.
Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen objecten in de titel te maken. Zo is het bijvoorbeeld de titel “Elektrische rolstoel voor een rollator prijs” niet toegestaan op In2Medical omdat deze een vergelijking maakt tussen het object dat u aanbiedt, een elektrische rolstoel, en een rollator.
Alleen in de objectbeschrijving mag u het aangeboden object vergelijken met andere soortgelijke producten, zolang u in de aanbieding op geen enkele manier verwarring schept over de oorspronkelijke herkomst van het object.

Niet toegestane informatie in advertentie

Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de In2Medical beleidsregels zijn niet toegestaan. Bekijk voor meer informatie de lijst met verboden en verdachte objecten.
Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep Diensten.
Het is toegestaan om bedrijfsgegevens te vermelden in een advertentie waarin een specifiek product wordt aangeboden.
Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van clicks.
waaruit blijkt dat het product dat in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

Verkopers kunnen diverse creditcards, bankpassen en elektronische online bankbetalingen accepteren als betalingsmethode voor aankopen op In2Medical. Verkopers kunnen ook overschrijvingen van bank naar bank (vaak gewoon bekend als overschrijvingen) en overschrijving van contante betalingen per bank aanbieden als betalingsmethode. Verkopers kunnen remboursbetalingen accepteren of mensen contant voor hun aankoop laten betalen bij persoonlijke transacties.
Verkopers mogen kopers niet verzoeken contant geld op te sturen. Verkopers mogen kopers niet vragen contant geld te sturen via contante overboekingsservices (overboekingsservices die niet zijn gelieerd aan een bank) zoals Western Union of MoneyGram. Verkopers mogen niet verzoeken om betalingen via Greenzap.com of e-gold. Verkopers mogen evenmin verzoeken om betalingen door het overdragen van tegoeden van een vooruitbetaalde creditcard of bankpas.
Verkopers die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.
Omzetbelasting: In2Medical brengt 19% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten die voor consumenten bedoeld zijn. Het is voor In2Medical niet mogelijk afnemers van dergelijke diensten afzonderlijk of zonder omzetbelasting te factureren. Tevens is het niet mogelijk voor In2Medical om voor dergelijke diensten berekende omzetbelasting te crediteren. Specifieke in beginsel voor ondernemers bedoelde diensten worden afzonderlijk gefactureerd (inclusief 19% BTW).

Regels voor het plaatsen van een beoordeling

Wat is een beoordeling?
Een beoordeling is een ervaring van een klant met een adverteerder binnen Diensten en Vakmensen. De beoordelingen staan onder de advertentie van de Adverteerder.

Hoe schrijft u een beoordeling?
U kunt onderaan de advertentie van de adverteerder uw beoordeling schrijven.

Reageren op een beoordeling
Als een klant een beoordeling bij uw advertentie heeft geschreven, kunt u hier één keer op reageren. U kunt een reactie schrijven door te klikken op de knop 'schrijf een reactie', onder de beoordeling. Uw reactie verschijnt direct onder de beoordeling.

Negatieve beoordeling
Beoordelingen kunnen ook negatief zijn. Om het systeem eerlijk te houden, worden negatieve beoordelingen niet verwijderd, onder voorwaarde dat de negatieve beoordeling volgens de gestelde regels geschreven is.

De regels
Een beoordeling:

moet betrekking hebben op de betreffende dienst/advertentie
moet betrekking hebben op een proudct en/of uitgevoerde klus/dienst
mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten
mag geen privacy gevoelige informatie bevatten (zoals adres gegevens, websites, etc.)
mag geen commerciele boodschappen bevatten
In geval van onmiskenbaar onrechtmatige beoordelingen en/of indien een beoordeling één van de bovenstaande regels overtreedt, zijn wij gerechtigd de beoordeling te verwijderen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de klantenservice, via de knop Contact.

Betalingsbeleid

In2Medical kent diverse abonnementen. Zie hier voor de exacte details: abonnementen

De betalingsverplichtingen gelden op het moment van plaatsing van uw logo of de advertentie. Indien betaling niet (tijdig) door In2Medical wordt ontvangen, behoudt In2Medical zich het recht voor om de geplaatste advertentie(s) te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren.


Na de bevestiging per e-mail door In2Medical dat uw advertentie zal worden geplaatst, dient u het verschuldigde bedrag direct te betalen op een van de aangegeven wijze(n).

Bescherming van intellectuele eigendom

Op In2Medical wordt een groot aantal, en een grote verscheidenheid, aan producten aangeboden door professionele aanbieders en door particulieren. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door In2Medical verwijderd.

Het melden van een inbreuk
Om inbreuk te melden kunt u dit per fax naar In2Medical te sturen (Faxnr. 084 - 717 43 41). In deze melding geeft u de advertenties aan die mogelijk inbreuk maken op uw geschonden eigendomsrechten, voorzien van een handtekening. De informatie die u doorgeeft heeft tot doel te verzekeren dat de partijen die objecten aangeven ofwel de rechthebbenden zelf zijn ofwel door de rechthebbenden officieel gemachtigd werden. Tevens moet die informatie In2Medical in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren. Zodra wij uw volledige melding van inbreuk hebben ontvangen en hierop hebben gereageerd, kunt u latere meldingen onder vermelding van het door ons verstrekte referentienummer eenvoudig via e-mail naar In2Medical versturen.

Let op! De melding kan alleen worden gedaan door de eigenlijke eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten. Het “melden van inbreuk” is bedoeld om ervoor te zorgen dat aangeboden producten geen inbreuk maken op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor alle andere vragen, kunnen bezoekers en adverteerders contact opnemen met In2Medical via de knop Contact.


Verboden of verdachte objecten en diensten

In2Medical is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en In2Medical is hierbij niet betrokken. De (ver)koop van goederen en diensten via In2Medical is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving en mits zij niet voorkomen op onze lijst van verboden objecten en diensten. Voor uw gemak hebben we een lijst van verboden of verdachte objecten en diensten gemaakt. Let op dit is een richtlijn! U dient zelf te controleren of u het object mag aanbieden of (ver)kopen. Als gebruiker van In2Medical bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan.